Tham Quan Trực Tuyến Chuyên gia tôm

vi VI

en EN

Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin

Sắp xếp theo

09-04-2021

Phụ lục 15 - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (Nguyễn Kim Thùa).

Xem trước Tải xuống (1)

05-04-2021

Phụ lục 13 - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (Nguyễn Kim Thùa).

Xem trước Tải xuống (1)

23-03-2021

Phụ lục 15 - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (Nguyễn Kim Thùa)

Xem trước Tải xuống (1)

16-03-2021

Quyết định ĐHĐCĐ thay đổi tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (2021)

Xem trước Tải xuống (1)

16-03-2021

Phụ lục 13 - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (Nguyễn Kim Thùa)

Xem trước Tải xuống (1)

16-03-2021

Phụ lục 8 - Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn (VU Singapore)

Xem trước Tải xuống (1)

Báo cáo tài chính

Sắp xếp theo

Dữ liệu đang được cập nhật

CHUYÊN GIA TÔM chuyengiatom.com

Xem trang

MUA
TÔM THƯƠNG PHẨM
& TÔM CHẾ BIẾN

Tập đoàn Việt Úc
tuyển dụng

Xem trang

Về đầu trang