Tham Quan Trực Tuyến Chuyên gia tôm

vi VI

en EN

Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin

Sắp xếp theo

01-10-2021

Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2021

Tải xuống (9)

14-07-2021

Báo cáo thường niên 2020

Xem trước Tải xuống (1)

28-04-2021

Quyết định ĐHĐCĐ thường niên 2020

Xem trước Tải xuống (1)

28-04-2021

Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021 (thường niên 2020)

Xem trước Tải xuống (1)

19-04-2021

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Xem trước Tải xuống (1)

09-04-2021

.Phụ lục 8 - Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn (Nguyễn Kim Thùa)

Xem trước Tải xuống (1)

Báo cáo tài chính

Sắp xếp theo

Dữ liệu đang được cập nhật

CHUYÊN GIA TÔM chuyengiatom.com

Xem trang

MUA
TÔM THƯƠNG PHẨM
& TÔM CHẾ BIẾN

Tập đoàn Việt Úc
tuyển dụng

Xem trang

Về đầu trang