Tham Quan Trực Tuyến Chuyên gia tôm

vi VI

en EN

Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin

Sắp xếp theo

08-04-2022

Đính chính Thư Mời Họp ĐHĐCĐ Thường Niên 2021

Xem trước Tải xuống (1)

05-04-2022

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (kèm tài liệu họp)

Tải xuống (2)

24-03-2022

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Xem trước Tải xuống (1)

11-03-2022

Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Xem trước Tải xuống (1)

08-03-2022

Thông báo chốt danh sách cổ đông dự họp thường niên năm 2021

Xem trước Tải xuống (1)

12-01-2022

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022

Tải xuống (2)

Báo cáo tài chính

Sắp xếp theo

Dữ liệu đang được cập nhật

CHUYÊN GIA TÔM chuyengiatom.com

Xem trang

TÔM GIỐNG
CÔNG NGHỆ CAO

Xem trang

TÔM CHẾ BIẾN
TÔM THƯƠNG PHẨM

Xem trang

Về đầu trang