Tham Quan Trực Tuyến Chuyên gia tôm

vi VI

en EN

Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin

Sắp xếp theo

22-12-2021

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Nguyễn Kim Thùa)

Xem trước Tải xuống (1)

18-12-2021

Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022 (kèm tài liệu họp)

Tải xuống (2)

14-12-2021

Thư từ nhiệm của thành viên HĐQT và BKS

Xem trước Tải xuống (1)

29-11-2021

Thông báo chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn

Xem trước Tải xuống (1)

26-11-2021

Thông báo chốt danh sách cổ đông dự họp bất thường lần 1 năm 2022

Xem trước Tải xuống (1)

04-11-2021

Thông báo lần 3 liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2021

Xem trước Tải xuống (1)

Báo cáo tài chính

Sắp xếp theo

Dữ liệu đang được cập nhật

CHUYÊN GIA TÔM chuyengiatom.com

Xem trang

MUA
TÔM THƯƠNG PHẨM
& TÔM CHẾ BIẾN

Tập đoàn Việt Úc
tuyển dụng

Xem trang

Về đầu trang