Tham Quan Trực Tuyến Chuyên gia tôm

vi VI

en EN

Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin

Sắp xếp theo

11-03-2022

Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Xem trước Tải xuống (1)

08-03-2022

Thông báo chốt danh sách cổ đông dự họp thường niên năm 2021

Xem trước Tải xuống (1)

12-01-2022

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022

Tải xuống (2)

12-01-2022

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT và BKS (nhiệm kỳ 2020-2024) (bầu bổ sung)

Tải xuống (2)

01-01-2022

Thông báo thay đổi địa điểm họp và tài liệu họp sửa đổi, bổ sung lần 1

Tải xuống (2)

28-12-2021

Đơn đề cử thành viên HĐQT và BKS (kèm hồ sơ ứng viên)

Tải xuống (2)

Báo cáo tài chính

Sắp xếp theo

31-12-2019

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019

Xem trước Tải xuống (1)

31-12-2019

Báo cáo tài chính riêng năm 2019

Xem trước Tải xuống (1)

31-12-2018

Báo cáo tài chính riêng năm 2018

Xem trước Tải xuống (1)
1

2

CHUYÊN GIA TÔM chuyengiatom.com

Xem trang

MUA
TÔM THƯƠNG PHẨM
& TÔM CHẾ BIẾN

Tập đoàn Việt Úc
tuyển dụng

Xem trang

Về đầu trang