Tham Quan Trực Tuyến Chuyên gia tôm

vi VI

en EN

Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin

Sắp xếp theo

01-06-2023

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022

Xem trước Tải xuống (1)

10-05-2023

Thư mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ 2022

Tải xuống (10)

09-03-2023

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ 2022

Xem trước Tải xuống (1)

09-05-2022

Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2022/QĐ-ĐHĐCĐ.VUBT ngày 26/04/2022

Xem trước Tải xuống (1)

26-04-2022

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021

Tải xuống (2)

18-04-2022

Thông báo thay đổi địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Xem trước Tải xuống (1)

Báo cáo tài chính

Sắp xếp theo

31-12-2020

Báo cáo tài chính riêng năm 2020

Xem trước Tải xuống (1)

01-12-2020

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020

Xem trước Tải xuống (1)

31-12-2019

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019

Xem trước Tải xuống (1)

31-12-2019

Báo cáo tài chính riêng năm 2019

Xem trước Tải xuống (1)

31-12-2018

Báo cáo tài chính riêng năm 2018

Xem trước Tải xuống (1)
1

2

CHUYÊN GIA TÔM chuyengiatom.com

Xem trang

TÔM GIỐNG
CÔNG NGHỆ CAO

Xem trang

TÔM CHẾ BIẾN
TÔM THƯƠNG PHẨM

Xem trang

Về đầu trang