Tham Quan Trực Tuyến Chuyên gia tôm

vi VI

en EN

Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin

Sắp xếp theo

22-11-2023

Chốt danh sách cổ đông và triệu tập ĐHĐCĐ bất thường

Tải xuống (2)

14-09-2023

Chốt danh sách cổ đông để lưu ký chứng khoán tại VSD (lần 3)

Xem trước Tải xuống (1)

06-09-2023

Thông báo chốt danh sách cổ đông dự họp bất thường (lần 1) năm 2023

Xem trước Tải xuống (1)

31-07-2023

Chốt danh sách cổ đông để lưu ký chứng khoán tại VSD và giao dịch tại UPCOM (lần 2)

Xem trước Tải xuống (1)

21-06-2023

Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/QĐ-ĐHĐCĐ.VUBT ngày 31/05/2023

Xem trước Tải xuống (1)

14-06-2023

Thông báo rút ngắn thời gian chốt danh sách cổ đông để lưu ký chứng khoán tại VSD và giao dịch tại UPCOM

Xem trước Tải xuống (1)

Báo cáo tài chính

Sắp xếp theo

24-04-2023

Báo cáo tài chính hợp nhất 2022

Xem trước Tải xuống (1)

24-04-2023

Báo cáo tài chính riêng lẻ 2022

Xem trước Tải xuống (1)

25-07-2022

Báo cáo tài chính riêng 2021

Xem trước Tải xuống (1)

25-07-2022

Báo cáo tài chính hợp nhất 2021

Xem trước Tải xuống (1)

22-04-2022

Báo cáo thường niên 2021

Xem trước Tải xuống (1)

31-12-2020

Báo cáo thường niên 2020

Xem trước Tải xuống (1)

1

2

CHUYÊN GIA TÔM chuyengiatom.com

Xem trang

TÔM GIỐNG
CÔNG NGHỆ CAO

Xem trang

TÔM CHẾ BIẾN
TÔM THƯƠNG PHẨM

Xem trang

Về đầu trang