Tham Quan Trực Tuyến Chuyên gia tôm

vi VI

en EN

Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin

Sắp xếp theo

09-05-2022

Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2022/QĐ-ĐHĐCĐ.VUBT ngày 26/04/2022

Xem trước Tải xuống (1)

26-04-2022

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021

Tải xuống (2)

18-04-2022

Thông báo thay đổi địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Xem trước Tải xuống (1)

08-04-2022

Đính chính Thư Mời Họp ĐHĐCĐ Thường Niên 2021

Xem trước Tải xuống (1)

05-04-2022

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (kèm tài liệu họp)

Tải xuống (2)

24-03-2022

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Xem trước Tải xuống (1)

Báo cáo tài chính

Sắp xếp theo

25-07-2022

Báo cáo tài chính riêng 2021

Xem trước Tải xuống (1)

25-07-2022

Báo cáo tài chính hợp nhất 2021

Xem trước Tải xuống (1)

22-04-2022

Báo cáo thường niên 2021

Xem trước Tải xuống (1)

31-12-2020

Báo cáo thường niên 2020

Xem trước Tải xuống (1)

31-12-2020

Báo cáo tài chính riêng năm 2020

Xem trước Tải xuống (1)

01-12-2020

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020

Xem trước Tải xuống (1)

1

2

CHUYÊN GIA TÔM chuyengiatom.com

Xem trang

MUA
TÔM THƯƠNG PHẨM
& TÔM CHẾ BIẾN

Tập đoàn Việt Úc
tuyển dụng

Xem trang

Về đầu trang